mk-utleie

HVEM KAN KJØRE LEIEBILEN?

Det er kun de personer som er oppført som sjåfører ved leiestart som kan kjøre leiebilen. Ønskes det endringer i sjåførs navn eller antall sjåfører kan dette ordnes ved å ringe vårt kontor. Tillegg for ekstra sjåfør er kr. 30,- pr. dag pr. fører. Max kr. 500,-pr. leie/mnd. Sjåfører under 23 år belastes et tillegg på kr. 30,- pr. dag pr. Alle sjåfører må ha hatt førerkort 12 mnd.

DEPOSITUM:

Depositum kr. 2.000,- på kort utstedt på leietaker el. sjåfør

KAN HVEMSOMHELST KJØRE LEIEBILEN?

Nei, bare de personer som er navngitt i leiekontrakt har forsikring.

LEIEPERIODE:

Tidsrommet for leie perioden er beskrevet i leiekontrakten med dato og klokkeslett. Disse tidspunkter skal overholdes, da bilen er utleid til ny kunde som venter. Skulle det være ønske om å utvide leieperioden, ta straks kontakt med oss. Dersom vi har ledige biler, vil vi kunne hjelpe Dem. Er den avtalte leieperioden utgått, og vi ikke når leietaker, krever vår forsikring at vi politianmelder leietaker for underslag av kjøretøy.

OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD:

Kontrakt 1 – 6 døgn, 2 døgn oppsigelse 6 – 17 døgn, 4 døgn oppsigelse.Over 17 døgn, 6 døgns oppsigelse. Ved langtidsleie, mer enn 28 døgn, brukes kontraktens ordlyd (leietid), som forhandling. Ved en eventuell oppsigelse, her menes at leietaker blir belastet med leie for den aktuelle oppsigelsestid: Grunnpris pr. døgn Kr 220,- til Kr 600,- (ikke km), døgnleie for den aktuelle prisgruppe. Ved pakkepris legges avtalte pris til grunn, inkl. evt. km Får utleier ny utleie på bilen, skal det taes hensyn til.

DRIVSTOFF, VINDUSSPYLERVÆSKE OG VISKERGUMMI:

Bilen utleveres med fulle tanker drivstoff og spylervæske og skal returneres slik. Leietaker skal selv koste drivstoff og spylervæske. Byttes visker gummier i leieperioden skal de gamle viskerne taes i retur til MK-Utleie. Dette er en betingelse for å få refundert kostnader på utlegg. (sammen med kvittering)

BØTER, GEBYRER OG AVGIFTER:

Bompengeavgiften /parkeringsavgifter som er leietakers ansvar i leieperioden. Avgifter som blir ettersendt til oss som gebyr blir belastet med kr 160+ mva. i tillegg til de gebyrer som er sendt oss fra de aktuelle selskaper/myndigheter. Tips! ikke spekulere i å spare penger i park/bom avgift det kan bli svært dyrt for Dem. ATK krav sendt oss belastes fører med kr 75,-pr.Stk.

RENGJØRING:

Bilen utleveres klargjort, vasket og støvsuget og skal returneres slik den var ved utlevering. Dersom dette ikke er utført av leietaker, nyttes følgende takster ved korttidsleie. Sommer: Utvendig vask kr. 250, innvendig rengjøring kr 200,- Vinter: Utvendig vask kr. 350, innvendig rengjøring kr 250,- Ved ekstreme (langtidsleie) tilfeller regnes timepris på hele jobben a` kr 630,- Boss skal fjernes av leietaker. Dersom MK skal fjerne bosset, blir dette belastet kunde med minimum NOK 400,- Det er RØYKING FORBUDT i alle våre utleiebiler. Hvis dette ikke overholdes, blir du belastet med kr. 1.500,- for rens av interiør.

SKADER:

Noen av utleie bilene våre har skader/bulker i karosseri. Disse skadene blir du som kunde gjort oppmerksom på av oss ved utlevering av kjøretøyet. Ingen av de skadene er av en slik art de kan forveksles med nye skader, Med dette menes at skadene er lakkert og i en slik forfatning er de er lett å skille fra ferske “lakkfrie områder” hvor lakken er avskrapet, striper uten lakk med synlig stål el grunning. Tips ! se nøye over bilen sammen med oss før du forlater området.

SKADE PÅ BIL, FORSIKRING

Skademelding må alltid, uansett skadeårsak fylles ut og leveres MK-utleie ved innlevering av leiebilen. Er bilen så skadet at den ikke er i kjørbar stand, er det Leiers plikt, ansvar og kostnad å få bilen levert tilbake til oss. (Nyhavn 4) IF er vårt selskap Tlf. 02400.

EGENANDELER VED SKADE/FEILBRUK:

Egenandel ved skade er begrenset oppad til kr. 18.000,- pr. skade. Skade på eget kjøretøy og tredjepersons eiendom/interesser + evt. andre tap påført Utleier. Eks. tapte leieinntekter ved verkstedsopphold, dokumentasjonskostnader, takst, mm.

Dersom leietaker er yngre enn 25 år i skadeøyeblikket økes egenandelen som følgende:

18 tom. 21 år, pluss kr 4.000,-

22 tom. 25 år, tillegg pluss kr 3.000,-

Det kan betales Kr 180 i tillegg pr. døgn, Max. Kr. 1.500,- pr. leie/Mnd. Da reduseres den aktuelle egenandel med kr 5.000,-

Glasskade egenandel Kr. 3.500,-

FEILBRUK eks.(fylt bensin på dieselbil) i slike tilfeller står kunde 100% økonomisk ansvarlig for kostnader.

REDNING:

Ved behov for hjelp skal Viking redningstjeneste nyttes Tlf: 06000 egenandel redning Kr 10.000,-( eller begrenset oppad til kostpris) Dersom det er feil på bilen som skyldes vanlig slitasje blir egenandel redning refundert til leietaker av MK-Utleie. Vår vakt telefon Magne 907 93 900

INNLEVERING:

Ved innlevering av bilen blir den sammen gjennomgått av partene. Den sjekkes med henblikk på følgende stikkord: Kilometerteller, kilometerplombering, tankmåler, vindusspylervæske, karosseri, utvendige lykter og glass, rengjøring utvendig, interiør, glass, lykter, askebeger, innvendig rengjøring, støvsuging og vindusvask.

Blir bilen parkert utenfor våre lokaler og vi ikke er tilstede, regnes bilen fremdeles som utleid og er leiers ansvar frem til MK har “innekspedert” bilen. Dersom bilen parkeres utenfor porten, ikke foran port, må den oppstilles/parkeres på en slik måte at den ikke står til hinder for vanlig ferdsel i området. Innlevering av nøkler etter avtale med utleier. Husk å sjekke at alle dører er låst.

INNLEVERINGSTIDSFRISTER:

Innleveres bilen, uansett årsak, på tidspunkt seinere enn det som er avtalt i leiekontrakt, gjelder følgende: Minimum leie er 1 døgn (24t) Overskrides døgnleien med mer enn 59 minutter, belastes et nytt døgn. Leietaker plikter å tilpasse seg våre åpningstider. Også åpningstider som avviker fra det “normale”, dvs dager før helligdager og bevegelige helligdager som jul, nyttår og påske.

ANSVAR/MOTKRAV/INTERESSE:

Leietaker er ansvarlig for handlinger utført med bilen i leieperioden. Leietaker kan ikke fremsette motkrav mot utleier, dvs. kostnader/ulemper leietaker er blitt påført PGA uhell/ulykker eller feil med bilen med mindre kraver er erkjent av ham, eller er rettskraftig ved dom eller forlik. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta rettslige disposisjoner over bilen. Leietaker plikter å ivareta “bilens beste interesser” i leietidsrommet. Det er kun leietaker som kan påvirke bilens “risikoutsettelse” hvor man parkerer/hensetter kjøretøyet med hensyn på risiko for innbrudd osv, og på hvilket underlag/vei bilen kjøres. Leietaker pålegges også å sjekke olje/kjølevæske nivå regelmessig. DVS på ny/nyere bil minst 1g pr 3.500 km og på bruktbil minst 1 g pr. 800 km. Ved behov for etterfylling av motorolje eller kjølevæske, kjøpes dette av leietaker. Husk å ta vare på kvittering slik at vi kan refundere Deres utlegg. Skulle noe være uklart, ta straks kontakt 907 93 900.

AUTOPASS PASSERINGER:

De må selv ta kostnaden ved passeringer i alle AutoPASS anleggene. (kr. 30,- pr. pass. Inkl. mva Bommringen i Bergen.) Ellers i landet etter gjeldende takster + 25 % mva. Oppgjør foregår etterskuddsvis til MK utleie når leien er opphørt.